Dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelem - Főoldal Dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelem - Önéletrajz Dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelem - Szakterület, adatvédelem Dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelem - Adatvédelem Dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelem - Gyakran ismétlődő kérdések Dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelem - Elérhetőségek

Dr. Freidler Gábor
ügyvéd
Adatvédelem
Közérdekű adatok nyilvánossága
Titokvédelem
Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing)
Internet
Elektronikus kereskedelem
Fogyasztóvédelem
Reklámjog
Ingatlanjog
Társasági jog

Dr. Freidler Gábor, ügyvéd, adatvédelem

Adatvédelem
Személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos problémák, adatbázisok építése, átvétele és átadása, adatfeldolgozási szerződések - bővebben itt.

Közérdekű adatok nyilvánossága
A közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó jogszabályok értelmezése annak ellenére bonyolult feladat, hogy a vonatkozó joganyag nem igazán terjedelmes. Kevesen tudják, de közzétételi kötelezettsége nem csak az állami szerveknek van, hanem a tágabb értelemben vett közfeladatot ellátó szerveknek, valamint az állammal szerződéses kapcsolatba lépő gazdálkodó szervezeteknek is.

Irodánk segítséget nyújt a közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben, vállalja közzétételi listák, szabályzatok elkészítését, képviseletet közérdekű adatigénylés során - mind az igénylő, mind az adatkezelő oldalán. Segítséget nyújtunk az elektronikus információszabadság körébe tartozó kérdések megválaszolásában is.

Titokvédelem
Az üzleti titkok védelme a gazdasági élet minden szereplője számára fontos, kevesen tudják azonban, hogy a technikai védelem, a fizikai biztonságot szolgáló intézkedések önmagában nem elegendőek. A titok jogosultja számára fontos, hogy jogai megsértése esetén megfelelő védelemben részesüljön, ehhez azonban már a jogsértés előtt megfelelő intézkedéseket kell tenni. Irodánk vállalja az üzleti titok védelmével kapcsolatos szabályzatok, tájékoztatók, eljárások kidolgozását; komplex - polgári jogi és versenyjogi aspektusokat egyaránt figyelembe vevő - jogi segítségnyújtást üzleti titok megsértése esetén.

Az államtitokkal, szolgálati titokkal kapcsolatos ügyek kezelése különös gondosságot igényel, hiszen a nem megfelelő eljárás akár büntetőjogi következményekkel is járhat. Irodánk segítséget nyújt a minősítéssel, titkos ügyiratok kezelésével kapcsolatos kérdésekben.

Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing)
A közvetlen üzletszerzés legnehezebben kezelhető problémái az adatállományok építésével, kezelésével függnek össze. Irodánk elsődleges szakterülete ez (bővebben itt), de segítséget nyújtunk a direkt marketing cégek egyéb jogi ügyeiben is. Vállaljuk szerződések, szabályzatok kidolgozását, képviseletet hatóságok, ügyfelek által indított eljárásokban. A direkt marketing egyik sajátossága a távollevőnek történő ajánlatétel, a távollévőnek történő értékesítés: ennek során sajátos kereskedelmi, fogyasztóvédelmi szabályoknak kell megfelelni, ebben Irodánk megfelelő partner. Irodánk segítséget nyújt abban, hogy az ügyfeleket Ön akár postán vagy telefonon, akár e-mailen jogszerűen kereshesse meg.

Internet
Az Internet viszonylag új, a jog számára sokszor nehezen kezelhető, de nem jogon kívüli terület. Az Interneten minden nagyon gyorsan történik, az egyes cselekmények hatásai nem maradnak meg egy-egy országon belül, és nagyon könnyű névtelenség, vagy hamis név mögé elbújni. A felhasználók emellett sokszor maguk építik az egyes oldalakat, esetenként nem elég körültekintően, nem figyelve mások jogaikra, de saját érdekeikre sem - melyet azért utólag érvényesíteni kívánnak. Napjainkban a jog egyre inkább kiterjed az Internetre is, a személyiségi jogokkal, adatvédelemmel, információszabadsággal, kereskedelemmel kapcsolatos jogszabályokat az internetes ügyletekre, cselekményekre is megfelelően alkalmazni kell. Tekintettel viszont az Internet sajátosságaira, a honlapok fenntartóinak felelőssége sokszor igen összetett, és eltér a hagyományostól. A jogi "banánhéjak" elkerülése minden honlap építőjének, fenntartójának alapvető érdeke - Irodánk ebben segítséget nyújt. Vállalunk jogi tanácsadást, okiratszerkesztést, tanácsadást, képviseletet on-line marketinggel, közösségi oldalakkal, web 2.0 szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyekben is.

Elektronikus kereskedelem
Az elektronikus kereskedelem egyik lényeges vonása, hogy az ügylet itt távollévők között jön létre: a felek sokszor nem csak egymást nem ismerik "hagyományosan", hanem az árut, a szolgáltatást sem. A személyes találkozásnál ugyanakkor nem állnak rendelkezésre olyan információk, amelyet az elektronikus kereskedelem területén könnyű megszerezni. Ezt a speciális helyzetet a jog speciális rendelkezésekkel kezeli. Az elektronikus kereskedelemben mind az ajánlattételre, mind a szerződéskötésre, mind a feleket megillető jogokra az általánostól eltérő szabályok vonatkoznak, melyek megszegése súlyos hátránnyal járhat. Ennek elkerülése érdekében vegye igénybe Irodánk segítségét. Webáruházak létrehozásával, fenntartásával kapcsolatos ügyekben szintén állunk rendelkezésére.

Fogyasztóvédelem
A fogyasztóvédelem kiemelten fontos valamennyi szolgáltató, kereskedő számára, hiszen a Fogyasztóvédelmi Hatóság igen erős szankcionálási jogkörrel rendelkezik. A klasszikus fogyasztóvédelmi ügyektől a direkt marketinggel, az Internettel és az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos ügyek számos ponton eltérnek. A fogyasztóvédelem azonban itt is jelen van, és a fogyasztókat speciális jogok illetik meg. Irodánk a fogyasztóvédelem területén belül elsősorban a direkt marketinggel, az Internettel és az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos ügyekben áll ügyfelei rendelkezésére, de vállaljuk egyéb fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyek intézését is. Tevékenységünk kiterjed a versenyjog fogyasztóvédelmi szabályaira is.

Reklámjog
Itt is igazak az előbb írtak: a hagyományos reklámjogi szabályok az "új" területeken új értelmet nyertek, és napjainkban már külön szabályok vonatkoznak a direkt marketing eszközökkel, valamint az Interneten folytatott reklámozási tevékenységre. A reklámjogi szabályok megtartása ugyanis nem csak akkor fontos, ha a hagyományos csatornákat (televízió, rádió, közterületi hirdetés) vesszük igénybe: a közvetlen reklám is reklám, és a reklámjog kiterjed az egyes honlapok reklámozási tevékenységére is. Irodánk elsősorban a direkt marketinggel, az Internettel és az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos ügyekben áll ügyfelei rendelkezésére, de vállaljuk egyéb reklámjoggal kapcsolatos ügyek intézését is.

Ingatlanjog
Vállaljuk szerződések (adásvételi, bérleti, használati, stb.) elkészítését, tanácsadást, jogi képviseletet a földhivatal előtti eljárásban.

Társasági jog
Vállalunk tanácsadást gazdasági társaságok alapításával, átalakulásával, működésével, megszüntetésével kapcsolatban. Vállaljuk társasági szerződések és egyéb okiratok elkészítését, képviseletet bejegyzési, változásbejegyzési eljárásban. Egyedi megállapodás alapján vállaljuk társaságok folyamatos jogi képviseletét is.Dr. Freidler Gábor, ügyvéd, adatvédelem